Question
13 April

  • Vietnamese
  • English (US)
  • Simplified Chinese (China)
Closed question
Question about Simplified Chinese (China)

Cho mình hỏi hình thức phủ định 没 và 不 khác nhau ở đâu và dùng trong ngữ cảnh nào??

Answers
Read more comments

  • Simplified Chinese (China)
  • Traditional Chinese (Taiwan) Near fluent

  • Simplified Chinese (China)
  • Traditional Chinese (Taiwan) Near fluent

  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions