Question
16 May

  • Vietnamese
  • English (US)
Question about Vietnamese

What does Đầu đề của bài báo là một câu rất dễ gây hiểu nhầm trong tiếng Việt.
Đôi khi người Việt Nam cũng viết những câu dễ gây hiểu lầm như vậy.

Theo các bạn, câu này nên dịch sang tiếng Anh như thế nào cho đúng?
mean?

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions