Question

  • Vietnamese
  • English (US)
  • Korean
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? tôi nghĩ tôi thích sống ở nông thôn hơn là thành phố

Answers
Read more comments

  • English (US)
  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions