Question
1 Mar 2015

  • Vietnamese
  • English (US)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? Hôm nay là ngày tôi phải đến Hà Nội để đi học. Vừa ngại mà lại vừa hào hứng. Ngại vì lại phải đi học. Hào hứng vì lại được gặp bạn bè sau một thời gian nghỉ tết

Answers
Read more comments

  • English (US)
  • Vietnamese Near fluent
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions