Question
11 Dec 2017

Japanese
Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? ごめんなさい、あと一つ翻訳お願いします。à lão này kể chuyên ng việt nam nhặt đồ của người nhật xong đưa cho cảnh sát mà ng nhật đây ko cảm ơn nên lão này thấy ái ngại sâu sắ

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Japanese
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions