Question
12 Dec 2017

  • Simplified Chinese (China)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? 我昨天跑了10公里运动过量,第二天起来腿疼.
How do you say this in English (US)? wǒ zuó tiān pǎo le 10 gōng lǐ yùn dòng guò liàng , dì èr tiān qǐ lái tuǐ téng .
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • English (US)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions