Question
23 Dec 2017

Question about Korean

形容词加게,可以变为副词。那动词加게,可以变为副词吗?
xíng róng cí kě yǐ biàn wéi fù cí dòng cí kě yǐ biàn wéi fù cí wèi fù cí ma
Show pinyin

Answers
Read more comments

Korean

Simplified Chinese (China)

Korean
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions