Question
23 Dec 2017

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Closed question
Question about Japanese

How do you say this in Japanese? 一開始雖然很可怕,但自己生活一段時間後,就會慢慢學會獨立了
How do you say this in Japanese? yī kāi shǐ suī rán hěn kě pà , dàn zì jǐ shēng huó yī duàn shí jiān hòu , jiù huì màn màn xué huì dú lì le
Show pinyin

Answers
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions