Question
23 Dec 2017

  • Simplified Chinese (China)
Question about Russian

How do you say this in Russian? 1 虎口平击36次 治疗面部疾病 缓解视力模糊 鼻炎 牙疼 并且预防感冒 2手掌侧击 防止骨退化,专治头痛,颈痛 预防骨刺
3 手腕互击36次 专治心肺疾病 对心脏病 胸痛 胸闷治疗有着立杆见影的效果 4虎口交叉互击 治疗胃肠疾病 对胃肠功能紊乱 恶心呕吐  腹泻 腹痛的调理有着很好的效果 5拳击掌心各36次 缓解疲劳,提神醒脑,消除机体疲劳 6手背互击 刺激脏腑,调整内脏机能,治疗糖尿病 7 手掌心唔眼睛 缓解视力疲劳,预防近视 ,手机电脑上班族视力疲劳,
How do you say this in Russian? 1 hǔ kǒu píng jī 36 cì zhì liáo miàn bù jí bìng huǎn jiě shì lì mó hu bí yán yá téng bìng qiě yù fáng gǎn mào 2 shǒu zhǎng cè jī fáng zhǐ gǔ tuì huà , zhuān zhì tóu tòng , jǐng tòng yù fáng gǔ cì
3 shǒu wàn hù jī 36 cì zhuān zhì xīn fèi jí bìng duì xīn zāng bìng xiōng tòng xīong mēn zhì liáo yǒu zhe lì gān jiàn yǐng de xiào guǒ 4 hǔ kǒu jiāo chā hù jī zhì liáo wèi cháng jí bìng duì wèi cháng gōng néng wěn luàn ě xīn ǒu tù   fù xiè fù tòng de tiáo lǐ yǒu zhe hěn hǎo de xiào guǒ 5 quán jī zhǎng xīn gè 36 cì huǎn jiě pí láo , tí shén xǐng nǎo , xiāo chú jī tǐ pí láo 6 shǒu bèi hù jī cì jī zàng fǔ , tiáo zhěng nèi zàng jī néng , zhì liáo táng niào bìng 7 shǒu zhǎng xīn ń yǎn jīng huǎn jiě shì lì pí láo , yù fáng jìn shì , shǒu jī diàn nǎo shàng bān zú shì lì pí láo ,
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Russian

  • Simplified Chinese (China)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions