Question
24 Dec 2017

  • English (US)
  • Korean
Question about Vietnamese

What does Khi bạn yêu một ai mà bạn không dám nói ra thì bạn sẽ có mụn mean?

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Vietnamese
  • English (US) Near fluent

  • Korean
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions