Question
24 Dec 2017

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? 我看到太陽心情會變好希望每天都可以看到太陽
How do you say this in English (US)? wǒ kàn dào tài yáng xīn qíng huì biàn hǎo xī wàng měi tiān doū kě yǐ kàn dào tài yáng
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • English (US)
  • Simplified Chinese (China)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions