Question
24 Dec 2017

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Question about Korean

請問你來台灣工作嗎?用韓語怎麼說 (對長者) (對方已經在台灣)
qǐng wèn nǐ lái tái wān gōng zuò ma ? yòng hán yǔ zěn me shuō ( duì zhǎng zhě ) ( duì fāng yǐ jīng zài tái wān )
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Korean
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions