Question
24 Dec 2017

  • Traditional Chinese (Taiwan)
  • Simplified Chinese (China) Near fluent
Question about Malaysia

我聽說馬來西亞好像很流行來台灣留學是真的嗎?為什麼?
另外請問你們留學主要的趨勢是哪個國家呢?
wǒ tīng shuō mǎ lái xi yà hǎo xiàng hěn liú xíng lái tái wān liú xué shì zhēn de ma ? wèi shén me ?
lìng wài qǐng wèn nǐ men liú xué zhǔ yào de qū shì shì nǎ gè guó jiā ne ?
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Country or region Malaysia
Share this question
Recommended Questions