Question
24 Dec 2017

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? 你們就是我最棒的聖誕禮物,我愛你們,我的朋友們
How do you say this in English (US)? nǐ men jiù shì wǒ zuì bàng de shèng dàn lǐ wù , wǒ ài nǐ men , wǒ de péng yǒu men
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • English (US)
  • Japanese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions