Question
24 Dec 2017

  • English (US)
  • Malay Near fluent
  • Traditional Chinese (Taiwan)
Question about Taiwan

你們最喜歡哪一個歌手/樂團,我最喜歡周杰倫
nǐ men zuì xǐ huan nǎ yī gè gē shǒu / lè tuán , wǒ zuì xǐ huan zhoū jié lún
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Country or region Taiwan

  • Country or region Taiwan

  • Country or region Taiwan

  • Country or region Taiwan

  • Country or region Taiwan

  • Country or region Taiwan
Share this question
Recommended Questions