Question
24 Dec 2017

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Question about Traditional Chinese (Hong Kong)

請問香港的電單車,或者重型機車,公路有上限cc數嗎?
qǐng wèn xiāng gǎng de diàn dān chē , huò zhě zhòng xíng jī chē , gōng lù yoǔ shàng xiàn cc shù ma ?
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Traditional Chinese (Hong Kong)
  • Simplified Chinese (China) Near fluent
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions