Question
25 Dec 2017

  • Vietnamese
  • Vietnamese
Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? Bạn có thể giữ dùng tôi hành lý này có được không

Answers
Read more comments

  • Vietnamese Near fluent
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions