Question
25 Dec 2017

  • Simplified Chinese (China)
  • English (US)
  • Japanese
Question about Japanese

How do you say this in Japanese? 即使拼掉大半条命,也要坚持春节,不然22年的血汗白费了,过完节可以休养后半生时间,后半生和50天犹如河中一滴水,最困难黑暗之时就是黎明前的预兆,坚持。
How do you say this in Japanese? jí shǐ pīn diào dà bàn tiáo mìng , yě yào jiān chí chūn jié , bù rán 22 nián de xuè hàn bái fèi le , guò wán jié kě yǐ xiū yǎng hòu bàn shēng shí jiān , hòu bàn shēng hé 50 tiān yóu rú hé zhōng yī dī shuǐ , zuì kùn nán hēi àn zhī shí jiù shì lí míng qián de yù zhào , jiān chí 。
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Japanese
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions