Question
25 Dec 2017

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Question about Japanese

你很活潑和很可愛
很高興可以認識你
用日文怎麼寫
nǐ hěn huó po hé hěn kě ài
hěn gāo xìng kě yǐ rèn shi nǐ
yòng rì wén zěn me xiě
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Japanese
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions