How do you say this in English (UK)? Tôi chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về những quyết định của mình.

Closed question
Question about English (UK)
How do you say this in English (UK)? Tôi chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về những quyết định của mình.

Native language
English (UK) Near fluent Vietnamese

Native language
English (UK) Near fluent Vietnamese
0