Question
2 Apr 2015

Vietnamese
Closed question
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? Mọi người thường gặp khó khăn khi lựa chọn công việc trong tương lai.Riêng tôi,tôi cảm thấy việc đó thật dễ dàng vì tôi đã muốn trở thành một giáo viên khi tôi còn nhỏ

Answers
Read more comments

English (US) Vietnamese Near fluent

Vietnamese

English (US) Vietnamese Near fluent

Vietnamese
Similar questions
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions