Quick Point(s)

stop watch
Lvl. 22

Native language Quality Point(s)

Vietnamese Fluent
27 Pts
Top 14.37%
gift box image
Gift
gift box image × 0

Native language

  • Vietnamese Fluent

Language of interest

  • English (US)

Country or region they know well

Vietnam

Countries and regions of interest

  • Japan
  • United States

Self-introduction

Tên tôi là Lương Minh Ngọc và tôi đang sinh sống tại Việt Nam. Tôi vẫn đang là học sinh cấp 3. Hân hạnh được gặp