Question
8 Nov 2018

  • Vietnamese
  • English (US)
  • Russian
Question about Russian

How do you say this in Russian? tôi đã nói đừng động vào tôi . nếu bạn động tôi sẽ đánh bạn . tôi không muốn bị đỏ tay . tôi bị nhột ở eo .

Answers
Read more comments
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Related questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions