Question
25 Nov 2018

  • Vietnamese
  • Russian
  • Korean
Question about Russian

How do you say this in Russian? mọi người thường bảo tôi giống mẹ tôi , điều đó làm tôi rất vui bởi vì tôi yêu mẹ tôi rất nhiều

Answers
Read more comments

  • Russian
  • Ukrainian
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Related questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions