Question
5 Feb 2019

  • Korean
  • English (US)
  • English (UK)
  • French (France)
Question about Simplified Chinese (China)

What does this mean?

ni shi bu shji sha bi
ni tm gan bu gan shuo zhong wen
na lai de wai guo gou

Answers
Read more comments

  • Simplified Chinese (China)

  • Simplified Chinese (China)

  • Simplified Chinese (China)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Related questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions