Question
30 Mar 2019

  • Vietnamese
  • English (US)
  • Traditional Chinese (Hong Kong)
Question about Hong Kong

Công việc của tôi cần dùng tiếng Trung. Tôi không biết nên học ngôn ngữ đài loan hay hồng kong

Answers
Read more comments

  • Country or region Hong Kong

  • Country or region Hong Kong

  • Country or region Hong Kong
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Related questions
Recommended Questions