Question
1 Jul 2019

 • Traditional Chinese (Taiwan)
 • English (US)
 • Japanese
 • Vietnamese
Question about Vietnamese

"Suy cho cùng, khung trời nào mà chẳng có bão giông. Chỉ là người có chỗ trú, kẻ thì không… Cuộc sống giống như một cơn mưa rào. Không có ô thì hãy cố gắng chạy.."
這什麼意思🤔

Answers
Read more comments

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese
 • Simplified Chinese (China) Near fluent
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
"Suy cho cùng, khung trời nào mà chẳng có bão giông. Chỉ là người có chỗ trú, kẻ thì không… Cuộc sống giống như một cơn mưa rào. Không có ô thì hãy cố gắng chạy.."
這什麼意思🤔
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question