Question
15 Dec 2019

  • Vietnamese
  • English (US)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? How do you say this “Đừng bao giờ bắt người khác phải hiểu mình, hãy luôn chủ động nói ra vấn đề của bạn”

Answers
Read more comments

  • Vietnamese
  • English (US)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Related questions
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions