Question
15 Dec 2019

  • Vietnamese
  • English (US)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? đây là một bài hát họ đã viết dành tặng fan trước khi họ nhập ngũ

Answers
Read more comments

  • Vietnamese
  • English (US)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Related questions
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions