Question
Updated on
4 Mar 2020

  • Vietnamese
  • English (US)
  • Japanese
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? nguyện vọng thu nhập một năm của bạn là bao nhiêu?bạn muốn làm công việc gì?

Answers
Read more comments

  • English (US)

  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
How do you say this in English (US)? nguyện vọng thu nhập một năm của bạn là bao nhiêu?bạn muốn làm công việc gì?
Related questions
Similar questions
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question