Question
9 Nov 2020

  • Vietnamese
  • English (US)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? mình đến từ Việt Nam thì đọc như nào ạ

[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
How do you say this in English (US)? mình đến từ Việt Nam thì đọc như nào ạ
Related questions
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions
Previous question/ Next question