Question
Updated on
9 Apr 2021

  • Japanese
  • English (US)
  • Vietnamese
Closed question
Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? 私の家族は3人です。
父と母と私です。
私達は大阪に住んでいます。

Gia đình tôi có 3 người.
Bố mẹ tôi và tôi.
Chúng tôi sống ở Osaka.

Câu này có đúng không ạ?

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • English (US)
  • French (Canada)
  • Vietnamese

  • Japanese

  • Japanese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
How do you say this in Vietnamese? 私の家族は3人です。
父と母と私です。
私達は大阪に住んでいます。

Gia đình tôi có 3 người.
Bố mẹ tôi và tôi.
Chúng tôi sống ở Osaka.

Câu này có đúng không ạ?
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question