Question
11 Sep 2021

  • Vietnamese
  • Japanese
Question about Japanese

What does Do tình hình dịch bệnh kéo dài và diễn biến ngày càng phức tạp nên buộc chúng tôi phải học online ở năm học mới. mean?

Answers
Read more comments

  • Japanese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Related questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions