Question
Updated on
28 Sep 2021

  • Vietnamese
  • Traditional Chinese (Taiwan)
Question about Traditional Chinese (Taiwan)

How do you say this in Traditional Chinese (Taiwan)? Điều hối hận nhất tôi từng làm trong đời đó chính là níu kéo một người không cần tôi.

Answers
Read more comments

  • Traditional Chinese (Taiwan)

  • Traditional Chinese (Taiwan)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
How do you say this in Traditional Chinese (Taiwan)? Điều hối hận nhất tôi từng làm trong đời đó chính là níu kéo một người không cần tôi.
Related questions
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question