Question
26 Oct 2021

 • Korean
 • Vietnamese
Question about Vietnamese

[Công chức] và [Viên chức] khác nhau thế nào ạ??
(ex: Công chức nhà nước?/Viên chức nhà nước?)
(ex: Công chức ngoại giao?/Viên chức ngoại giao?)

Answers
Read more comments

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese Near fluent

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions