Question
13 August

 • Korean
 • Vietnamese
Question about Vietnamese

Từ [Phủ lên] thường được dùng trong trường hợp nào ạ? Các bạn lấy một vài ví dụ dùng từ [Phủ lên] giúp mình được không ạ?

Answers
Share this question
Read more comments

 • Vietnamese Near fluent

 • Vietnamese

 • Vietnamese Near fluent

 • Vietnamese
 • English (US) Near fluent

 • Vietnamese Near fluent

 • Vietnamese Near fluent

 • Vietnamese
 • English (US) Near fluent

 • Korean

 • Korean

 • Vietnamese Near fluent

 • Vietnamese
 • English (US) Near fluent

 • Korean

 • Vietnamese

 • Korean

 • Vietnamese

 • Korean

 • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Từ [Phủ lên] thường được dùng trong trường hợp nào ạ? Các bạn lấy một vài ví dụ dùng từ [Phủ lên] giúp mình được không ạ?
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question