Question
Updated on
28 Sep 2022

  • Traditional Chinese (Taiwan)
  • Thai
  • English (US)
  • Japanese
Question about Vietnamese

What does See tình mean?

Tôi biết đây là một bài hát mà không biết nghĩa là gì
Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
What does See tình  mean?
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question