Question
Updated on
4 October

  • Japanese
  • English (US)
  • Vietnamese
Closed question
Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? A: 昨日、プールで泳ぎました。
B: そうですか。何メートルぐらい泳ぎますしたか。
A: 1km ぐらいです。
B: そんなに
:::::::

A: Hôm qua tôi đã đi bơi.
B: Thế ạ. Bạn đã bơi bao nhiêu m ?
A: Khoảng một km.
B: Lâu thế / Xa thế.
:::::::
Nói thế nào thì tự nhiên hơn ạ?


A đã bơi ở hồ bơi thôi.
Nên nếu B nói là “xa thế” thì không tự nhiên đúng không ạ?
Vì chắc là hồ bơi đó chỉ có 25m hay 50m. A đã đi khứ hồi trong hồ bơi thôi, không đi xa.
Answers
Read more comments

  • Vietnamese
  • English (US) Near fluent

  • Japanese

  • Vietnamese

  • Japanese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
How do you say this in Vietnamese? A: 昨日、プールで泳ぎました。
B: そうですか。何メートルぐらい泳ぎますしたか。
A: 1km ぐらいです。
B: そんなに
:::::::

A: Hôm qua tôi đã đi bơi.
B: Thế ạ. Bạn đã bơi bao nhiêu m ?
A: Khoảng một km.
B: Lâu thế / Xa thế. 
:::::::
Nói thế nào thì tự nhiên hơn ạ?
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question