Question
Updated on
5 October

  • Japanese
  • English (US)
  • Vietnamese
Closed question
Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? Thầy có mệt không ạ?
先生疲れましたか?
:::::::
Câu này có đúng không ạ?

Lúc tôi đã hỏi với thầy đó, thầy ấy cười nhưng không trả lời. Vì thế tôi thấy thầy này mệt rồi. Lúc đó tôi muốn hỏi vậy.
Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Japanese

  • Japanese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
How do you say this in Vietnamese? Thầy có mệt không ạ?
先生疲れましたか?
:::::::
Câu này có đúng không ạ?
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question