Question
Updated on
25 Nov 2022

  • Japanese
  • English (US)
  • Vietnamese
Closed question
Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? 家で勉強する時は苦手な科目も勉強する。
Khi tôi học ở nhà, tôi cũng học môn học tôi kém.
1 あてはまる đúng vậy
2 ややあてはまる một chút
3 ややあてはまる chưa đúng lắm
4 あてはまらない không đúng
:::::::::
Các câu này có đúng không ạ?

★正答メモ★

Khi tôi học ở nhà, tôi cũng học môn học tôi kém.

1. Đúng
2. Khá đúng
3. Hơi đúng
4. Không đúng
Answers
Share this question
Read more comments

  • Vietnamese

  • Japanese

  • Vietnamese

  • Japanese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
How do you say this in Vietnamese? 家で勉強する時は苦手な科目も勉強する。
Khi tôi học ở nhà, tôi cũng học môn học tôi kém. 
1 あてはまる đúng vậy 
2 ややあてはまる một chút 
3 ややあてはまる chưa đúng lắm 
4 あてはまらない không đúng 
:::::::::
Các câu này có đúng không ạ?
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question