Question
Updated on
25 Nov 2022

  • Japanese
  • Vietnamese
Question about Vietnamese

What does Cô đơn là dạng dư thừa mà tôi đang ở đó, phải không?? mean?

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Japanese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
What does Cô đơn là dạng dư thừa mà tôi đang ở đó, phải không?? mean?
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question