Question
Updated on
26 Nov 2022

  • Japanese
  • English (US)
  • Vietnamese
Closed question
Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? たとえわからなくても、あなたは聞かなければならない。

Em A là người Việt. Người Nhật là sếp.
Khi người Nhật đó đang nói với các nhân viên, các nhân viên cần lắng nghe.
Nhưng em A không nghe gì cả vì em A không hiểu tiếng Nhật.
Nhưng thái độ đó thật xấu.
Lúc đó tôi cần nói là mặc dù bạn không biết tiếng Nhật mà bạn phải lắng nghe. Các nói thế nào dễ hiểu và tự nhiên hơn ạ?
Answers
Share this question
Read more comments

  • Vietnamese

  • Japanese

  • Vietnamese

  • Japanese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
How do you say this in Vietnamese? たとえわからなくても、あなたは聞かなければならない。
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question