Question
Updated on
2 Dec 2022

  • Japanese
  • Vietnamese
Question about Vietnamese

"Nó nói chuyện mà tan chảy luôn á"(0:08) có nghĩa là gì?
https://youtu.be/9O-nvZBbDwc

Answers
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
"Nó nói chuyện mà tan chảy luôn á"(0:08) có nghĩa là gì?
https://youtu.be/9O-nvZBbDwc
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question