Question
Updated on
3 Dec 2022

  • Traditional Chinese (Taiwan)
  • Vietnamese
Question about Vietnamese

What does ​Ở đây nta cứ nói giờ thế thôi sau lấy đk rồi nó mặc kệ,có con rồi ở nhà chưa đi làm đk tiền nó cuzng giữ mean?

Answers
Read more comments

  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
What does ​Ở đây nta cứ nói giờ thế thôi sau lấy đk rồi nó mặc kệ,có con rồi ở nhà chưa đi làm đk tiền nó cuzng giữ mean?
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question