Question
Updated on
25 January

  • Japanese
  • Vietnamese
Question about Vietnamese

"Eh, thiết nghĩ khúc này mình không cần đi ngầu đâu. Tại vì mình bị guê đó" (0:09) có nghĩa là gì?
Mình không biết "khúc" này và "bị quê" này.

https://youtu.be/SgLsNW8ly6k

Answers
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
"Eh, thiết nghĩ khúc này mình không cần đi ngầu đâu. Tại vì mình bị guê đó" (0:09) có nghĩa là gì?
Mình không biết "khúc" này và "bị quê" này.

https://youtu.be/SgLsNW8ly6k
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question