Question
Updated on
25 January

 • Japanese
 • English (US)
 • Simplified Chinese (China)
 • Vietnamese
Question about Vietnamese

Nhà sập, may mà nó chạy ra kịp, không thì mất mạng.

Anh ấy bị ngã khi luyện tập, may mà chỉ bị thương nhẹ và đã kịp bình phục, không thì đội tuyển sẽ thiếu mất một cầu thủ giỏi.


Nếu có thể hãy giải thích những câu đó bằng tiếng Nhật hay tiếng Anh có được không?

Answers
Share this question
Read more comments

 • English (US)
 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Japanese

 • Japanese

 • English (US)
 • Vietnamese

 • Japanese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Nhà sập, may mà nó chạy ra kịp, không thì mất mạng.

Anh ấy bị ngã khi luyện tập, may mà chỉ bị thương nhẹ và đã kịp bình phục, không thì đội tuyển sẽ thiếu mất một cầu thủ giỏi.


Nếu có thể hãy giải thích những câu đó bằng tiếng Nhật hay tiếng Anh có được không?
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question