Question
Updated on
6 February

  • Korean
  • Vietnamese
Question about Vietnamese

Các bạn có thể giải thích [Khía cạnh] và [Mặt] khác nhau thế nào với lấy vài ví dụ giúp mình được không ạ??

Answers
Share this question
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Korean

  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Các bạn có thể giải thích [Khía cạnh] và [Mặt] khác nhau thế nào với lấy vài ví dụ giúp mình được không ạ??
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question