Question
Updated on
21 Oct 2017

  • Thai
  • Vietnamese
Question about Vietnamese

Em muốn biết về phong tục hôn nhau là “Tạo sao trước đây có 6 thủ tục nhưng mà hiện nay còn 3 thủ tục.”

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Thai

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Thai

  • English (US) Near fluent
  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Em muốn biết về phong tục hôn nhau là “Tạo sao trước đây có 6 thủ tục nhưng mà hiện nay còn 3 thủ tục.”
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question