Question
2 Apr 2015

  • Vietnamese
  • English (US)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? Mọi người thường gặp khó khăn khi lựa chọn công việc trong tương lai.Riêng tôi,tôi cảm thấy việc đó thật dễ dàng vì tôi đã muốn trở thành một giáo viên khi tôi còn nhỏ

Answers
Read more comments

  • English (US)
  • Vietnamese Near fluent

  • Vietnamese

  • English (US)
  • Vietnamese Near fluent

  • Vietnamese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Related questions
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions