Question
18 May 2018

  • Vietnamese
  • English (UK)
  • English (US)
  • French (France)
Question about Russian

How do you say this in Russian? bạn đang giận tôi? bạn không muốn nói chuyện với tôi ? có lẽ tôi đã làm bạn buồn ?

Answers
Read more comments

  • Russian
  • English (US) Near fluent
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Related questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions